Turite klausimų? Skambinkite: +370 631 08000. Rašykite: info@siosnordic.lt

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
AQUA FILTER osmoso sistemoms taikoma net 10 metų garantija!
Soda Stream gazuokliai - rinkitės dizainą!
Vsių tipų - filtrų įrenginiai! Minkštinimo, nugeležinimo ir visos kitos valymo sistemos.
Įvairiausi filtrai ir jų dalys. Neradote - susisiekite!
Minkštinimo filtrai CLACK CORP visam namui
Nugeležinimo filtrai su oru

Šiaulių apskritis

_______________________________________________________________________________________________________________

Dau­giau ne­gu aš­tuo­ni tūks­tan­čiai Kel­mės mies­to ir ke­tu­ri tūks­tan­čiai ra­jo­no gy­ven­to­jų pri­vers­ti ger­ti van­de­nį, ku­ria­me yra per daug fluo­ro. O pa­di­din­tas fluo­ro kie­kis, kaip ir per ma­žas, yra kenks­min­gas žmo­gui.

Ge­ria fluo­ru per­so­tin­tą van­de­nį

Klau­si­mą ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­čiu­si So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Al­ma Mon­kaus­kai­tė tvir­ti­no, jog žmo­gus per pa­rą tu­ri gau­ti nuo pu­sės iki 0,8 mi­lig­ra­mų fluo­ro.

„Dau­giau­sia fluo­ro ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je yra Pa­lan­go­je, Kre­tin­gos, Ši­lu­tės ir Kel­mės ra­jo­nuo­se. Šio­se vie­to­vė­se fluo­ro kie­kis vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą, fluo­ro per­so­tin­tą van­de­nį ge­ria apie 83 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. Piet­ry­čių Lie­tu­vo­je fluo­ro ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je nė­ra pa­kan­ka­mai“, – sa­kė A. Mon­kaus­kai­tė.

 

Šiuo me­tu Kel­mės mies­te van­de­nį su pa­di­din­tu fluo­ro kie­kiu ge­ria 8334 gy­ven­to­jai. Vi­du­ti­nė fluo­ro ver­tė to­kia­me ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je – 2,15 mi­lig­ra­mų lit­re, kai nu­sta­ty­ta vir­šu­ti­nė ri­ba – 1,5 mi­lig­ra­mo lit­re.

Ra­jo­ne yra iš vi­so 21 van­den­vie­tė su pa­di­din­tu fluo­ro kie­kiu, o var­to­to­jų – 12 tūks­tan­čių 557.

Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mo­je „Ge­ria­mo­jo van­dens sau­gos ir ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai“ įvar­din­ta, kad rei­ka­la­vi­mus vyk­dy­ti pri­klau­so vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms.

Nuo 1993 me­tų at­lie­ka­mi ge­ria­mo­jo van­dens ty­ri­mai ro­do be­veik vie­no­dus ro­dik­lius. Geo­lo­gai pa­siū­lė at­lik­ti ga­li­my­bių stu­di­ją ir žval­gy­ti van­de­nin­gus sluoks­nius, gal­būt atei­ty­je gręž­ti nau­jus grę­ži­nius.

Apie fluo­rą – pla­čiau

So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­kė, jog fluo­ras yra di­džiu­lė vi­suo­me­nės svei­ka­tos pro­ble­ma, tu­rin­ti ir so­cia­li­nį, ir fi­nan­si­nį as­pek­tą, to­dėl apie jį ver­ta pa­kal­bė­ti ir pla­čiau.

Fluo­ras – che­mi­nis ele­men­tas, tu­rin­tis di­džiau­sią elekt­ro­nei­gia­mą krū­vį, ha­lo­ge­ni­nės du­jos. Ži­no­mas la­bai se­niai, ap­ra­šy­tas 1526 me­tais. 1866 me­tais fluo­ras bu­vo iš­gry­nin­tas. Už šį at­ra­di­mą pran­cū­zų moks­li­nin­kui bu­vo įteik­ta No­be­lio che­mi­jos tai­kos pre­mi­ja. Pa­va­din­tas fluo­ras pa­gal pa­grin­di­nį ele­men­tą, iš ku­rio ir gau­na­mas.

Žmo­gaus or­ga­niz­mui fluo­ras yra la­bai svar­bus kau­lams ir kau­li­niams au­di­niams for­muo­ti­si. Dau­giau­sia jo yra dan­tų au­di­ny­je. Fluo­ras yra ypa­tin­gas tuo, kad žmo­gui ken­kia ir per ma­žas, ir per di­de­lis fluo­ro kie­kis.

Nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis žmo­gaus, sve­rian­čio apie 70 ki­log­ra­mų, or­ga­niz­me yra apie tris mi­lig­ra­mus fluo­ro. Jei fluo­ro trūks­ta, vys­to­si dan­tų ėduo­nis ar­ba ka­rie­sas, jei per daug – fluo­ro­zė, li­ga, at­si­ran­dan­ti ta­da, kai per il­gą lai­ką su ge­ria­muo­ju van­de­niu į žmo­gaus or­ga­niz­mą pa­ten­ka per daug fluo­ro ar­ba jo jun­gi­nių.

Pag­rin­di­niai fluo­ro šal­ti­niai yra van­duo, ar­ba­ta (ypač ža­lio­ji), svo­gū­nai, čes­na­kai, ka­va. Moks­li­nin­kai ne­se­niai at­ra­do ir neu­ro­tok­si­nį fluo­ro po­vei­kį. Fluo­ras vei­kia ir žmo­gaus ner­vų sis­te­mą.

Dalia KARPAVIČIENĖ

Šaltinis: http://www.balsas.lt/naujiena/581617/geriamajame-vandenyje-fluoro-per-daug

Svetainę sukūrė: Designus

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com